Bank of Thailand launches G H Bank Marketplace project
ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ธอส. เปิดตัว เปิดตัวโครงการ G H Bank Marketplace รับฝากขายบ้านมือสองผ่านช่องทางออนไลน์ คิดค่านายหน้าเพียง 1%

ธอส.เปิดตัว G H Bank Marketplace ให้ฝากขายบ้าน หั่นค่านายหน้าเหลือแค่ 1% นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อ-ขายบ้านมือสองให้กับประชาชน และสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ธอส. จึงได้จัดทำ “โครงการ G H Bank Marketplace” (นายหน้าขายบ้านมือสอง) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการขายบ้านมือสองทุกประเภทกับผู้ซื้อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น  ผู้ที่ต้องการฝากขายเพียงนำเอกสารหลักฐาน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาโฉนด, สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ฝากขาย), ไฟล์รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ต้องการฝากขายที่เป็นสภาพปัจจุบัน และแบบแปลน (ถ้ามี)เข้ามาติดต่อธนาคารด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ (พระราม 9) ภายหลังผู้ฝากขายลงนามในสัญญากับธนาคารแล้ว ธอส. จะนำที่อยู่อาศัยดังกล่าวไปประกาศขายตามราคาที่ผู้ฝากขายกำหนด หรือสามารถใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ ธอส. ที่จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่อยู่อาศัยในบริเวณต่าง ๆ ที่ธนาคารเคยประเมินราคาไว้มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตั้งราคาขายได้อีกด้วย โดย ธอส. จะประกาศขายทรัพย์ของผู้ฝากขายเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำสัญญาผ่านช่องทางหลัก ของธนาคารประกอบด้วยเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com ที่รวบรวมทรัพย์ NPA …

Continue Reading